Saturday, October 23, 2010

Vakovakyam Sanskrit Research Journal Vol.4 Issue5 Oct.2010-March 2011

Editorial


1. Sahityashastre naveena upalabdhayah.
Prof. Rewa Prasad Dwivedi ; Ex. Dean ; Faculty of Prachya Vidya Dharmavigyan ; B.H.U.
2. Meemasaayaamitikartavyatayaa dharmatattvavimarshah.
Prof.Shivji Upadhyaya ; Ex. Pro vice chancellor ; Sampurnanand Sanskrit University; Varanasi.
3. Bauddha-tattvavimarshah.
Dr. Hari Prasad Adhikari ; Head ;Deptt. of Tulanatmaka Dharmadarshan;Sampurnanand Sanskrit University; Varanasi.
4. Kaalidaasiye kavye lokokti-naipunyam.
Prof.Uma Rani Tripathi; Department of Sanskrit ; Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth ; Varanasi.
5. Panineeya-Saaraswata-Vyaakaranokta-Kaarakprakriyaavimarshah.
Dr. Dharma Datta Chaturvedi ; Head ; Department of Sanskrit; Kendriya Tibbati Shiksha University ; Sarnath ; Varanasi.
6.Shaabdikanaye saadhanatattva-nirupanam.
Dr. Rama Kant Pandey; Lecturer ; Sanskrit vidya dharmavigyan samkaaya ; B.H.U.
7.Bina mudrayaa yaa pujaa saa pujaa nishphalaa bhavet.
Dr. Geeta Shukla ; Reader ; Department of Sanskrit;B.D.A.K. P.G. College; Lakhimpur-khiri
8.janana-maranaashauch-siddhantaanaam shastriyam vaijnaanikamcha mahatvam.
Dr. Bhagavat Sharana Shukla ;Reader;Sanskrit vidya dharmavigyan samkaaya ; B.H.U.
9. Kavisahridayaakhyam vijayate.
Dr. Kamala Pandey;Head,Department of Sanskrit ; Vasant kanya P.G.College ;Kamachha, Varanasi
10.Abhjnana-shakuntale Pryavarana-Samrakshanam.
Dr. Uma Jain;Reader ; Department of Sanskrit ; M.L. & J.K.Girls College; Saharanpur.
11.Sanskrit-sahitye Manavadhikarah.
Dr. Viveka Pandey ; Chief Editor;Vakovakyam.
Kavyam
SriJagannath-shodashi.
Prof. Vempati Kutumba Shastri;Vice Chancellor ; Sampurnanand Sanskrit University; Varanasi.
Grantha-Samiksha (Book Review)
Vyangyaarthakaumudi By Dr. Prashasya Mitra Shastri
Dr. Sadashiv Kumar Dwivedi;Associate Professor;Department of Sanskrit;B.H.U.
Havirdhani By Prof. Abhiraj Rajendra Mishra.
Dr.Kamala Pandey; Head,Department of Sanskrit ; Vasant kanya P.G.College ;Kamachha, Varanasi

No comments:

Post a Comment