Thursday, June 30, 2011

photo gallery


                                   VAKOVAKYAM SAMMANAM 2011Prof. Ichchha Ram Dwivedi (Sanskrit Poetry)
Dr. Kamala Pandey (Sanskrit Litereture)Dr. Raghu Raj Singh (Education)
Prof. Arjun Tiwari (Journalism) 
Sri Ambikeshwar S. Pandey (Ayurveda)Prof. Ichchha Ram Dwivedi (Sanskrit Poetry)
Sri Ambikeshwar S. Pandey (Ayurveda)
Dr. Raghu Raj Singh (Education)
Prof. Arjun Tiwari (Journalism)
Dr. Kamala Pandey (Sanskrit Litereture)

VAKOVAKYAM SAMMANAM 2010

Prof.Reva Prasad Dwivedi. Prof. Jaya Shankar Lal Tripathi, Dr. Rajendra Prasad Pandey
 Ishani, Anviksha. PrakarshProf. Ram Chandra Pandey, Prof. Shivji Upadhyaya,Prof.Reva Prasad Dwivedi. Prof. Jaya Shankar Lal Tripathi, Dr. Rajendra Prasad Pandey, Pt. Shrikrishna Tiwari, Dr. Minakshi Pandey, Dr. Viveka Pandey

Prof. Ram Chandra Pandey, Prof. Shivji Upadhyaya,Prof.Reva Prasad Dwivedi. Prof. Jaya Shankar Lal Tripathi, Dr. Rajendra Prasad Pandey, Pt. Shrikrishna Tiwari, Dr. Minakshi Pandey, Dr. Viveka Pandey, Dr. Madhvi Shukla

Dr. Minakshi Pandey, Dr. Viveka Pandey, Dr. Madhvi Shukla

Prof. Ram Chandra Pandey, Prof. Shivji Upadhyaya,Prof.Reva Prasad Dwivedi. Prof. Jaya Shankar Lal Tripathi, Dr. Rajendra Prasad Pandey, Pt. Shrikrishna Tiwari, Dr. Minakshi Pandey, Dr. Viveka Pandey


Dr. Minakshi Pandey, Dr. Viveka Pandey, Dr. Madhvi Shukla

 Prof. Shivji Upadhyaya,Prof.Reva Prasad Dwivedi. Prof. Jaya Shankar Lal Tripathi

Dr. Viveka Pandey

Prof. Ram Chandra Pandey, Prof. Shivji Upadhyaya,Prof.Reva Prasad Dwivedi. Prof. Jaya Shankar Lal Tripathi, Dr. Rajendra Prasad Pandey, Pt. Shrikrishna Tiwari, Dr. Minakshi Pandey, Dr. Viveka Pandey

Prof. Ram Chandra Pandey, Prof. Shivji Upadhyaya,Prof.Reva Prasad Dwivedi. Prof. Jaya Shankar Lal Tripathi, Dr. Rajendra Prasad Pandey, Pt. Shrikrishna Tiwari, Dr. Minakshi Pandey, Dr. Viveka Pandey

Dr. Viveka Pandey Dr. Manoj K. Srivastava

Prof. Shivji Upadhyaya,Prof.Reva Prasad Dwivedi. Prof. Jaya Shankar Lal Tripathi, Dr. Rajendra Prasad Pandey, 

Dr. Pavan Shastri Dr. Kamala Pandey, Prof. Ram Chandra Pandey, Prof. Shivji Upadhyaya,

Dr. Viveka Pandey Dr. Manoj K. Srivastava, Dr. Minakshi Pandey

Pt. Shrikrishna Tiwari

Dr. Bhagavat Sharana Shukla, Dr. Pavan Shastri Dr. Kamala Pandey, Prof. Ram Chandra Pandey,

Dr. Viveka Pandey Dr. Manoj K. Srivastava

Prof. Shivji Upadhyaya,Prof.Reva Prasad Dwivedi. Prof. Jaya Shankar Lal Tripathi, Dr. Rajendra Prasad Pandey,

Prof. Shivji Upadhyaya,Prof.Reva Prasad Dwivedi. Prof. Jaya Shankar Lal Tripathi, Dr. Rajendra Prasad Pandey,

Prof. Shivji Upadhyaya,Prof.Reva Prasad Dwivedi. Prof. Jaya Shankar Lal Tripathi, Dr. Rajendra Prasad Pandey,
Dr. Minakshi Pandey, Prof. Uma Rani Tripathi, Smt Sana Mati Devi, Dr. Madhvi Pandey

No comments:

Post a Comment